GDPR a ochrane osobných údajov v praxi


Detailné info

This event is running from 13 august 2018 until 11 september 2018. It is next occurring on 13. august 2018 9:00

 • Miesto: Slovensko
 • Kategórie:
 • Nadchádzajúce dátumy:

Pripravené v spolupráci s Poradcom podnikateľa !

Nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a európske nariadenie GDPR sú účinné od 25.5.2018. Vzhľadom na to, že nová legislatíva prináša nespočetný rad nových povinností, zorganizovali sme pre vás v spolupráci s Poradcom podnikateľa sériu školení, kde vás dôsledne informujeme o nových nariadeniach a povinnostiach, ktorým sa v blízkej budúcnosti určite nevyhnete.
Cieľom tohto seminára je poskytnúť účastníkom potrebné informácie o dôležitých zmenách v oblasti ochrany osobných údajov a pripraviť spoločnosti na bezproblémové zvládnutie nových pravidiel v praxi. Zároveň vás upozorňujeme, že od 25. 5. 2018 nemôže byť žiadna dokumentácia k ochrane osobných údajov vypracovaná podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Aj tieto a mnohé ďalšie potrebné informácie budú zodpovedané na seminári, kde máte možnosť otvorene diskutovať o nejasnostiach, ktoré z daných zmien vyplývajú. V rámci školenia vám tiež ozrejmíme v akom rozsahu sa na vás vzťahuje nariadenie GDPR a v akom nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov – keďže nie celý zákon sa vzťahuje na každý subjekt.

Na seminári sa budeme venovať komparácii pôvodného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, návrhu nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR.

Viete, že:

 • budete nanovo poučovať oprávnené osoby?
 • potrebujete nové sprostredkovateľské zmluvy?
 • bezpečnostná dokumentácia zostáva, len bude mať iné náležitosti?
 • evidencia informačných systémov sa bude volať záznam o spracovateľských činnostiach?
 • ruší sa oznámenie a osobitná registrácia?
 • je možnosť získať certifikát o tom, že ste spoločnosť, ktorá dodržiava ochranu osobných údajov?

 

 • Pramene práva (nariadenie, smernica, zákon, vykonávacie predpisy)
 • Pojmy (osobný údaj, novinkou sú online identifikátory, rodné číslo po 25. 5. 2018, údaj o zdraví, profilovanie, pseudoanonymizácia a ďalšie nové)
 • Subjekty spracúvania osobných údajov – tretia strana, príjemca, subdodávateľ
 • Sprostredkovateľ a jeho nové povinnosti a nové náležitosti zmluvy
 • Právne základy spracúvania osobných údajov (niektoré zaniknú a niektoré sa upravia)
 • Monitorovanie priestorov kamerovým systémom – aké zmeny nastanú po 25. 5. 2018?
 • Povinnosť informovania dotknutej osoby – od 25. 5. 2018 je nová povinnosť informovania o spracúvaní osobných údajov napr. aj zamestnancov
 • Práva dotknutej osoby [právo na opravu, na vymazanie (zabudnutie), obmedzenie spracúvania, na prenosnosť údajov, namietať, namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, vrátane profilovania]
 • Bezpečnostné opatrenia – ako bude vyzerať bezpečnostná dokumentácia po 25. 5. 2018
 • Štandardné opatrenia (vrátane poučení osôb spracúvajúcich osobné údaje)
 • Špecifické opatrenia (bezpečnostné incidenty, oznamovacia povinnosť pri porušení ochrany osobných údajov voči Úradu na ochranu osobných  údajov, a to aj voči dotknutej osobe, lehoty na oznámenie)
 • Záznamy o spracovateľských činnostiach (niečo ako teraz evidencia). Ktorí prevádzkovatelia sú povinní ich vypracovať? Viete, že záznamy musí mať vypracované v určitých prípadoch aj sprostredkovateľ?
 • Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a Povinná konzultácia s úradom na ochranu osobných údajov. Predtým bezpečnostný projekt, teraz posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov (ktoré subjekty sú povinné vypracovať posúdenie vplyvu, obsah posúdenia vplyvu, konzultáciu a zákonné lehoty)
 • Zodpovedná osoba (kto je povinný mať zodpovednú osobu, postavenie zodpovednej osoby a jej povinnosti). Môžete mať externú zodpovednú osobu? Ak to bude zamestnanec, kto môže a kto nemôže byť zodpovednou osobou?
 • Cezhraničný prenos osobných údajov
 • Postavenie, pôsobnosť a organizácia úradu
 • Kódex správania, certifikát a akreditácia
 • Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
 • Diskusia

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 

Aktuálne termíny a miesta
Dátum: Miesto konania: Organizačné pokyny: Cena bez DPH: Cena s DPH: Zľava pre člena NARKS: Zľava pre reg. užívateľa portálu Reality.sk:
13.8.2018 Žilina Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 75 € 90 € 10% 5%
Mapa
 14.8.2018  Bratislava Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava 75 € 90 € 10% 5%
 Mapa
 05.09.2018  Trnava Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13  75 €  90 €  10%  5%
 Mapa
 06.09.2018  Bratislava Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava  75 €  90 €  10%  5%
 Mapa
 07.09.2018  Trenčín Hotel Magnus, Považská ulica 1706  75 €  90 €  10%  5%
 Mapa
 10.09.2018  Žilina Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336  75 €  90 €  10%  5%
 Mapa
 11.09.2018  Nitra Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4  75 €   90 €  10%  5%
 Mapa

*kapacita miest obmedzená

PRI REZERVÁCII VSTUPENKY (DOLU NA STRÁNKE) ZVOĽTE MESIAC, DÁTUM ŠKOLENIA, V PRAVEJ ČASTI SA VÁM NÁSLEDNE ZOBRAZÍ MESTO, KDE BUDE ŠKOLENIE PREBIEHAŤ A TYPY VSTUPENIEK. VYBERTE SI TYP VSTUPENKY PODĽA PRÍSLUŠNEJ ZĽAVY.

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

Obsah

 • Pramene práva (nariadenie, smernica, zákon, vykonávacie predpisy)
 • Pojmy (osobný údaj, novinkou sú online identifikátory, rodné číslo po 25. 5. 2018, údaj o zdraví, profilovanie, pseudoanonymizácia a ďalšie nové)
 • Subjekty spracúvania osobných údajov – tretia strana, príjemca, subdodávateľ
 • Sprostredkovateľ a jeho nové povinnosti a nové náležitosti zmluvy
 • Právne základy spracúvania osobných údajov (niektoré zaniknú a niektoré sa upravia)
 • Monitorovanie priestorov kamerovým systémom – aké zmeny nastanú po 25. 5. 2018?
 • Povinnosť informovania dotknutej osoby – od 25. 5. 2018 je nová povinnosť informovania o spracúvaní osobných údajov napr. aj zamestnancov
 • Práva dotknutej osoby [právo na opravu, na vymazanie (zabudnutie), obmedzenie spracúvania, na prenosnosť údajov, namietať, namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, vrátane profilovania]
 • Bezpečnostné opatrenia – ako bude vyzerať bezpečnostná dokumentácia po 25. 5. 2018
 • Štandardné opatrenia (vrátane poučení osôb spracúvajúcich osobné údaje)
 • Špecifické opatrenia (bezpečnostné incidenty, oznamovacia povinnosť pri porušení ochrany osobných údajov voči Úradu na ochranu osobných  údajov, a to aj voči dotknutej osobe, lehoty na oznámenie)
 • Záznamy o spracovateľských činnostiach (niečo ako teraz evidencia). Ktorí prevádzkovatelia sú povinní ich vypracovať? Viete, že záznamy musí mať vypracované v určitých prípadoch aj sprostredkovateľ?
 • Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a Povinná konzultácia s úradom na ochranu osobných údajov. Predtým bezpečnostný projekt, teraz posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov (ktoré subjekty sú povinné vypracovať posúdenie vplyvu, obsah posúdenia vplyvu, konzultáciu a zákonné lehoty)
 • Zodpovedná osoba (kto je povinný mať zodpovednú osobu, postavenie zodpovednej osoby a jej povinnosti). Môžete mať externú zodpovednú osobu? Ak to bude zamestnanec, kto môže a kto nemôže byť zodpovednou osobou?
 • Cezhraničný prenos osobných údajov
 • Postavenie, pôsobnosť a organizácia úradu
 • Kódex správania, certifikát a akreditácia
 • Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
 • Diskusia

 

Profil lektora

JUDr. Marcela Macová, PhD.

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, obhájila rigoróznu prácu na tému Ochrana osobných údajov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium na  Univerzite Komenského na tému Ochrana osobných údajov. Zúčastňuje sa pravidelne na konferenciách a prednáša na tému ochrana osobných údajov, je autorkou komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov a mnohých článkov na tému ochrana osobných údajov. Od roku 2005 do februára 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Momentálne okrem toho, že má vlastnú spoločnosť DAPRO Consulting s. r. o., kde sa venuje profesionálne zodpovednej osobe, školeniam, poradenstvu, auditu, vypracovaniu dokumentácie podľa zákona o ochrane osobných údajov, vyučuje aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského predmet Ochrana osobných údajov.

Rezervácia

Date Vstupenka Cena Množstvo
ŽILINA / ZĽAVA 10% pre členov NARKS na 1 os. (vrátane členov čakateľov) 81,00€ Sold out
ŽILINA / ZĽAVA 5% registrovaný užívateľ portálu Reality.sk 86,00€ Sold out
ŽILINA / Štandardná cena na 1 osobu 90,00€ Sold out
BRATISLAVA / Štandardná cena na 1 osobu 90,00€ Sold out
TRNAVA / ZĽAVA 10% pre členov NARKS na 1 os. (vrátane členov čakateľov) 81,00€ Sold out
TRNAVA / ZĽAVA 5% registrovaný užívateľ portálu Reality.sk 86,00€ Sold out
TRNAVA / Štandardná cena na 1 osobu 90,00€ Sold out
BRATISLAVA / ZĽAVA 10% pre členov NARKS na 1 os. (vrátane členov čakateľov) 81,00€ Sold out
BRATISLAVA / ZĽAVA 5% registrovaný užívateľ portálu Reality.sk 86,00€ Sold out
BRATISLAVA / Štandardná cena na 1 osobu 90,00€ Sold out
TRENČÍN / ZĽAVA 10% pre členov NARKS na 1 os. (vrátane členov čakateľov) 81,00€ Sold out
TRENČÍN / ZĽAVA 5% registrovaný užívateľ portálu Reality.sk 86,00€ Sold out
TRENČÍN / Štandardná cena na 1 osobu 90,00€ Sold out
ŽILINA / ZĽAVA 10% pre členov NARKS na 1 os. (vrátane členov čakateľov) 81,00€ Sold out
ŽILINA / ZĽAVA 5% registrovaný užívateľ portálu Reality.sk 86,00€ Sold out
ŽILINA / Štandardná cena na 1 osobu 90,00€ Sold out
NITRA / ZĽAVA 10% pre členov NARKS na 1 os. (vrátane členov čakateľov) 81,00€ Sold out
NITRA / ZĽAVA 5% registrovaný užívateľ portálu Reality.sk 86,00€ Sold out
NITRA / Štandardná cena na 1 osobu 90,00€ Sold out
BRATISLAVA / ZĽAVA 10% pre členov NARKS na 1 os. (vrátane členov čakateľov) 81,00€ Sold out
BRATISLAVA / ZĽAVA 5% registrovaný užívateľ portálu Reality.sk 86,00€ Sold out