Technické aspekty práce s realitami (11.4., 19.4. a 25.4.2017)


Detailné info

Udalosť sa skončila 11 apríl 2017


Akreditovaný kurz pripravený v spolupráci s STU !

  • Faktory ovplyvňujúce cenu nehnuteľnosti (Ing. Branislav Púchovský, PhD.)
  • Kataster nehnuteľností (Ing. Ľubica Hudecová, PhD.)
  • Pozemné stavby (Ing. Silvia Gregušová, PhD.)
  • Poruchy stavieb (doc. Ing. Naďa Antošová, PhD.)
  • Technické zariadenie budov a energetický audit (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.)
  • Stavebný zákon a súvisiace predpisy (Ing. Viera Rajprichová, PhD.)
  • Odborná exkurzia (doc. Ing. Naďa Antošová, PhD.), ukončenie záverečným testom

Absolvent vzdelávacieho programu získa potrebné teoretické aj praktické technické vedomosti týkajúce sa práce s nehnuteľnosťami a tiež sa bude vedieť orientovať v predpisoch z oblasti stavebného práva a katastra nehnuteľností. Rozšíri si tak kvalifikáciu, svoje vedomosti a schopnosti potrebné na výkon svojej odbornej činnosti. Zvýši/zväčší si rozhľad a odbornú spôsobilosť pri prezentovaní vybraných nehnuteľností klientom.

Školiaci program bude ukončený odbornou záverečnou skúškou / testom. Pre úspešné ukončenie / uspenie v záverečnej odbornej skúške/v teste je v rozsahu minimálne na 60 %.

Účastníkom školiaceho programu, ktorí splnia podmienku minimálnej účasti a podmienku úspešného ukončenia absolvovaním odbornej skúšky / testu, vydá fakulta potvrdenie/osvedčenie o absolvovaní školiaceho programu.

Rozsah školenia:
11.4.2017 (10 vyučovacích hodín)
19.4.2017 (10 vyučovacích hodín)
25.4.2017 Exkurzia + Záverečná skúška a odovzdávanie osvedčení

Miesto konania: miestnosť C 214 na 2.posch. bloku C (výšková budova) Stavebnej fakulty STU, vstup cez hlavnú vrátnicu z ul. I. Karvaša.

Školitelia

Ing. Silvia Gregušová PhD.
(Ústav súdneho znalectva SF STU)

Absolventka Stavebnej fakulty STU v Bratislave, odbor Architektúra a pozemné stavby. Od roku 2012 absolventka externého doktorandského štúdia na STU v Bratislave, Stavebná fakulta, v študijnom odbore Technológia stavieb. Od roku 2002 výskumná pracovníčka na Ústave súdneho znalectva Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od roku 2007 súdny znalec v odbore 37 00 00 Stavebníctvo, odvetvia Pozemné stavby a Odhad hodnoty nehnuteľností. V rámci špecializovaného vzdelávania pre znalcov v odbore Stavebníctvo prednáša predmet Pozemné stavby. Riešiteľ resp. spoluriešiteľ znaleckých úkonov (znalecké posudky, odborné posudky) a člen skúšobnej komisie na Odborných skúškach znalcov v odbore Stavebníctvo na základe poverenia Ministerstva spravodlivosti SR. Editor recenzovaného odborného časopisu pre znalcov v odbore Stavebníctvo Almanach znalca.