E – Kataster


Detailné info

This event is running from 1 december 2022 until 1 december 2022. It is next occurring on 1. december 2022 10:00


Na webinári sa oboznámite s náležitosťami elektronického podania na kataster

Obsah kurzu/naučíte sa:

  1. Elektronizácia katastra nehnuteľností

– Špecifikácia elektronického podania

– Prístupové body

– Vymedzenie základných termínov: čo je kvalifikovaný elektronický podpis, mandátny certifikát, zaručená konverzia.

 

  1. Portál ESKN

– Základné funkcionality (kópia LV, mapový klient, vyhľadávanie)

– Elektronické služby (zoznam elektronických služieb)

– proces zaevidovania elektronického podania na okresnom úrade, katastrálnom odbore

 

  1. Elektronické podanie návrhu na začatie katastrálneho konania

– praktické príklady – práca s portálom – podanie návrhu na vklad, návrhu na zápis vecného bremena, návrhu na zápis poznámky, návrhu na výmaz záložného práva, poznámky, podanie oznámenia o návrhu na vklad atď.

– výhody/nevýhody elektronického podania

 

ONLINE kurzom vás prevedieme cez aplikáciu ZOOM, po registrácii Vám budú zaslané prístupové údaje

 

Výška poplatku

19€ bez DPH (22,80 vrátane DPH) zvýhodnená cena pre člena NARKS

49€ bez DPH (58,80€ vrátane DPH) štandardná cena

Prednášajúci:

JUDr. Viktor Bugár

Vyštudoval právo na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiu nastúpil na katastrálny odbor Okresného úradu Bratislava, kde po získaní doplňujúcej kvalifikácie rozhodoval o návrhoch na vklad vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam. Na legislatívno-právny odbor ÚGKK prestúpil v roku 2016 a začal sa venovať najmä tvorbe a pripomienkovaniu zmluvnej agendy úradu, rozhodoval o odvolaniach proti rozhodnutiam katastrálnych odborov, neskôr sa špecializoval na problematiku elektronizácie verejnej správy (e-Government) v rámci čoho organizoval a viedol niekoľko školení a odborných seminárov. Po ôsmych rokoch pôsobenia v štátnej správe sa rozhodol pre zmenu a prešiel do advokátskej kancelárie, kde pôsobí aj v súčasnosti. Je odborníkom a venuje sa hlavne oblasti nehnuteľností, stavebnému, správnemu a obchodnému právu. Má bohaté skúsenosti v danej oblasti, ktoré vie presadiť pri tvorbe a pripomienkovaní zmlúv a v rámci právneho poradenstva s klientmi.