Novela katastrálneho zákona v aplikačnej praxi


Detailné info

This event is running from 18 december 2018 until 18 december 2018. It is next occurring on 18. december 2018 9:00


Novela zákona o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) s účinnosťou od 1.10.2018 v aplikačnej praxi.

Zameriame sa na najdôležitejšie zmeny, ktoré zákon priniesol.

V rámci benefitného programu, len 49€ pre členov NARKS!

Program:

 • evidovanie stavieb v katastri nehnuteľností
 • návrh na začatie katastrálneho konania
 • prílohy návrhu na začatie katastrálneho konania a novela katastrálneho zákona
 • vymedzenie predmetu návrhu na vklad
 • geometrický plán a novela katastrálneho zákona
 • výmaz záložného práva z katastra nehnuteľností
 • odstraňovanie chýb v písaní, počítaní a iných zrejmých nesprávností v zmluve po podaní návrhu na vklad
 • oprava chyby v katastrálnom operáte a rozšírenie právomoci okresného úradu, katastrálneho operátu opraviť chyby v katastrálnom operáte
 • verejnosť katastrálneho operátu
 • poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností
 • prechodné ustanovenia k zmenám účinným od 01. októbra 2018
 • informácia novele vyhlášky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon
 • prvé poznatky z aplikácie novely katastrálneho zákona
 • stanoviská Úradu geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností Slovenskej republiky prezentované v jeho rozhodovacej činnosti, katastrálna judikatúra

Harmonogram:
09:00 – 12:00 seminár 1.časť
12:00 – 13:00 obedňajšia prestávka
13:00 – 15:00 seminár 2.časť

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia faktúry (príp. zálohovej faktúry), najneskôr však 2 pracovné dni pred konaním školenia. Workshop otvárame pri minimálnom počte 10 záujemcov.

Lektori:

JUDr. Odeta Poldaufová je riaditeľkou legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. V minulosti bola dlhoročnou riaditeľkou Správy katastra Pezinok. Má bohaté praktické skúsenosti z pôsobenia v rezorte katastra nehnuteľností. Je autorkou viacerých odborných príspevkov z oblasti katastra nehnuteľností a nakladania s nehnuteľnosťami. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti, pôsobila aj v pedagogickej oblasti.

Mgr. Róbert Jakubáč, PhD. je vedúcim oddelenia opravných prostriedkov v Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (v ÚGKK SR pôsobí od r. 2007). V rámci publikačnej činnosti je autorom, resp. spoluautorom viacerých odborných článkov z oblasti občianskeho práva hmotného (s osobitným dôrazom na témy z oblasti katastra nehnuteľností), ako aj z oblasti občianskeho práva procesného, ktoré boli publikované v Justičnej revue ako aj Súkromnom práve. Za články publikované v Justičnej revue v roku 2014 získal cenu Karola Planka. Zároveň zostavil niekoľko prehľadov judikatúry z oblasti občianskeho práva hmotného vydaných vydavateľstvami Iura Edition a Wolters Kluwer. V novembri 2015 bol menovaný za člena komisie pre rekodifikáciu súkromného práva (člen subkomisie pre vecné práva). Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti.

Rezervácia

Date Vstupenka Cena Množstvo
Cena pre členov NARKS na 1 os. (vrátane členov čakateľov) 49,00€ Sold out
Registrovaný užívateľ portálu Reality.sk 79,00€ Sold out
Štandardná cena na 1 osobu 89,00€ Sold out