Pozemkové právo – praktické ukážky


Detailné info

Udalosť sa skončila 17 január 2019


POZEMKOVÉ PRÁVO – VYPREDANÉ

NAJBLIŽŠIE SA MÔŽETE TEŠIŤ AJ NA VÝCHODE SLOVENSKA.

 

Jedinečný workshop zameraný na pozemkové právo, praktické ukážky a cvičenia.

Teoretická časť
Základné pojmy

Parcela, parcela pod stavbou, parcela okolo pozemku

Pozemok / parcela

Rodinný dom – Jednoduchá stavba, stavba

Intravilán/ extravilán (zastavané/ nezastavané územie obce)

Kataster – ako evidenčný orgán slúžiaci na zdaňovanie nehnuteľností

História a systém evidencie

 

List vlastníctva

List vlastníctva – základná definícia.

Obsah listu vlastníctva – Časť A. Majetková Podstata, Časť B – Vlastníci, Časť C – ťarchy

Ukážky rôznych typov listu vlastníctva – súkromné osoby, manželia, mesto, štát, byt, stavba na cudzom pozemku.

Ako získať a pracovať efektívne s portálmi katastra – živá ukážka:

https://zbgis.skgeodesy.sk – mapa a ortofoto mapa, ZBGIS – čo v skutočnosti znamená

http://www.katasterportal.sk/kapor/ – podanie zamýšľaného návrhu na vklad

https://kataster.skgeodesy.sk/ – vyhľadávanie aj cez obec

https://cica.vugk.sk/ – LV do excelu

Úplný a čiastočný výpis z listu vlastníctva a nesprávne priradenie ťárch.

Vlastný portál – ukážka na mieste.

 

Obmedzenia pozemkov a stavieb.

Zmena druhu pozemku

Drobenie

Vecné bremená

Daň z nehnuteľnosti / daň z predaja nehnuteľnosti

Zákon o nakladaní s poľnohospodárskou pôdou

 

Kvalita údajov katastra

Číselné a nečíselné katastrálne územie (pozemky určené v súradniciach a bez nich). Výmera pozemku a jej dovolená odchýlka.

Pozemok (C-KN, E-KN)

komplexné vysvetlenie cez históriu a zdôvodnenie, prečo máme dvojitú evidenciu pozemkov

 

 

Praktická časť
Územno-plánovacia informácia

Ako ju získať, na čo si dať pozor pri žiadosti, územný plán – územný plán zóny.

Územný plán Bratislava/ územný plán obec

urbanizmus
Identifikácia problémov ešte pred kúpou nehnuteľnosti

Praktické príklady:

existujúca nehnuteľnosť – číselné a nečíselné územie

overenie prístupu a prístupu inžinierskych sietí pred kúpou nehnuteľnosti

dodatočná kolaudácia – kompletná, len ako drobná stavba, alebo stavba pred účinnosťou stavebného zákona

dodatočné dedenie

dodatočná zmena druhu pozemku

Rozostavaná stavba – kontrola a či sa postupuje v zmysle dokumentácie – resp. podľa vyjadrenia iných orgánov

Presah strechy nad cudzí pozemok

Nehnuteľnosť na papieri – nárok na projektovú dokumentáciu, zmluve čo kedy sa bude stavať

Inzeráty realitných kancelárií a ich chyby

Riešení podaní online a možností online riešení.
Časti geometrického plánu a geometrický plán s dielmi do zmluvy

Vysvetlenie dielov v geometrickom pláne na konkrétnom prípade a zmluve
Identifikácia v pozemno-knižnej vložke; grafická a písomná identifikácia – história nehnuteľnosti

Čo je PK vložka, dokedy sa používala, načo nám teraz slúži.

katastrálne územie a pôvodné katastrálne územie – vysvetlenie

Právny audit nehnuteľnosti – Spätná identifikácia – historický záznam až do minulosti – chronologický výpis z listu vlastníctva, lustrácia nehnuteľnosti
Majetkovo právne vyporiadanie a neznámi vlastníci

možný postup a skúsenosti  – ako občan, ako mesto.

Slovenský pozemkový fond, dedenie, dvojnásobné dedenie, mŕtvi vlastníci na liste vlastníctva, vydržanie, vyvlastnenie

ROEP – definícia

Pozemkové úpravy a jednoduché pozemkové úpravy

Usporiadanie nákup pozemkov od štátu
Oprava v písomnom operáte katastra nehnuteľností

Podľa čoho sa postupuje, ako to možno zrýchliť, čo možno očakávať od novej legislatívy

 

Program dňa:
17.01.2019 (štvrtok)

08:30 – 09:00 hod. Registrácia účastníkov
09:00 – 12:00 hod. Workshop, 1. časť
12:00 – 13:00 hod. Obedňajšia prestávka
13:00 – 15:00 hod. Workshop, 2. časť
15:00 – 16:00 hod. Workshop spojený s diskusiou

V cene je zahrnuté: lektor, audiovizuálna a prezentačná technika, seminárna  miestnosť, občerstvenie, certifikát.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia faktúry (príp. zálohovej faktúry), najneskôr však 2 pracovné dni pred konaním školenia.

 

Profil lektora

Ing. Ondrej Kozlovský
Ako autorizovaný geodet s 12 ročnou praxou sa pravidelne stretávam s problematikou katastra a nehnuteľností. Problémy realít poznám dôverne aj z toho dôvodu, že som bol spoluvlastníkom realitnej kancelárie. Počas svojej praxe som vyriešil viac ako 750 zákazok z oblasti nehnuteľností a majetkovo-právneho vyporiadania. Svoje skúsenosti odovzdávam jednak ako prizvaný odborník študentom stavebnej fakulty a rovnako prednášam na konferenciách, kde som vyslaný Komorou geodetov a kartografov. Tiež som členom ďalších geodetických stavovských organizácií ZZGK a SSGK, kde sa snažím presadzovať úpravy legislatívy tak, aby sa eliminovali chyby pri kúpe a výstavbe nehnuteľností.