Pozemkové právo I.- praktické ukážky


Detailné info

This event is running from 19 máj 2020 until 19 máj 2020. It is next occurring on 19. máj 2020 9:00


Jedinečný workshop zameraný na pozemkové právo, praktické ukážky a cvičenia

 

Teoretická časť

Základné pojmy

 • Parcela, parcela pod stavbou, parcela okolo pozemku
 • Pozemok / parcela
 • Rodinný dom – Jednoduchá stavba, stavba
 • Intravilán/ extravilán (zastavané/ nezastavané územie obce)
 • Kataster – ako evidenčný orgán slúžiaci na zdaňovanie nehnuteľností
 • História a systém evidencie

⇒ List vlastníctva

 • List vlastníctva – základná definícia
 • Obsah listu vlastníctva – Časť A. Majetková Podstata, Časť B – Vlastníci, Časť C – ťarchy
 • Ukážky rôznych typov listu vlastníctva – súkromné osoby, manželia, mesto, štát, byt, stavba na cudzom pozemku
 • Ako získať a pracovať efektívne s portálmi katastra – živá ukážka
 • Úplný a čiastočný výpis z listu vlastníctva a nesprávne priradenie ťárch
 • Vlastný portál – ukážka na mieste

⇒ Obmedzenia pozemkov a stavieb

 • Zmena druhu pozemku
 • Drobenie
 • Vecné bremená
 • Daň z nehnuteľnosti / daň z predaja nehnuteľnosti
 • Zákon o nakladaní s poľnohospodárskou pôdou

⇒ Kvalita údajov katastra

 • Číselné a nečíselné katastrálne územie (pozemky určené v súradniciach a bez nich)
 • Výmera pozemku a jej dovolená odchýlka

⇒ Pozemok (C-KN, E-KN)

 • Komplexné vysvetlenie cez históriu a zdôvodnenie, prečo máme dvojitú evidenciu pozemkov

 

Praktická časť

Územno-plánovacia informácia

 • Ako ju získať, na čo si dať pozor pri žiadosti, územný plán – územný plán zóny.
 • Územný plán Bratislava/ územný plán obec
 • Urbanizmus

⇒ Identifikácia problémov ešte pred kúpou nehnuteľnosti

Praktické príklady:

 • Existujúca nehnuteľnosť – číselné a nečíselné územie
 • Overenie prístupu a prístupu inžinierskych sietí pred kúpou nehnuteľnosti
 • Dodatočná kolaudácia – kompletná, len ako drobná stavba, alebo stavba pred účinnosťou stavebného zákona
 • Dodatočné dedenie
 • Dodatočná zmena druhu pozemku
 • Rozostavaná stavba – kontrola a či sa postupuje v zmysle dokumentácie – resp. podľa vyjadrenia iných orgánov
 • Presah strechy nad cudzí pozemok
 • Nehnuteľnosť na papieri – nárok na projektovú dokumentáciu, zmluve čo kedy sa bude stavať
 • Inzeráty realitných kancelárií a ich chyby
 • Riešení podaní online a možností online riešení

Časti geometrického plánu a geometrický plán s dielmi do zmluvy

 • Vysvetlenie dielov v geometrickom pláne na konkrétnom prípade a zmluve

⇒ Identifikácia v pozemno-knižnej vložke; grafická a písomná identifikácia – história nehnuteľnosti

 • Čo je PK vložka, dokedy sa používala, načo nám teraz slúži
 • Katastrálne územie a pôvodné katastrálne územie – vysvetlenie
 • Právny audit nehnuteľnosti – Spätná identifikácia – historický záznam až do minulosti – chronologický výpis z listu vlastníctva, lustrácia nehnuteľnosti

Majetkovo právne vyporiadanie a neznámi vlastníci

 • Možný postup a skúsenosti  – ako občan, ako mesto
 • Slovenský pozemkový fond, dedenie, dvojnásobné dedenie, mŕtvi vlastníci na liste vlastníctva, vydržanie, vyvlastnenie
 • ROEP – definícia
 • Pozemkové úpravy a jednoduché pozemkové úpravy
 • Usporiadanie nákup pozemkov od štátu

⇒ Oprava v písomnom operáte katastra nehnuteľností

 • Podľa čoho sa postupuje, ako to možno zrýchliť, čo možno očakávať od novej legislatívy

 

Program dňa:
19.5.2020 (utorok)

08:45 – 09:00 hod. Registrácia účastníkov
09:00 – 12:00 hod. Workshop, 1. časť
12:00 – 13:00 hod. Obedňajšia prestávka
13:00 – 15:00 hod. Workshop, 2. časť
15:00 – 16:00 hod. Workshop spojený s diskusiou

V cene je zahrnuté: lektor, audiovizuálna a prezentačná technika, seminárna  miestnosť, občerstvenie, certifikát.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia faktúry (príp. zálohovej faktúry), najneskôr však 2 pracovné dni pred konaním školenia.

 

Profil lektora

Ing. Ondrej Kozlovský
Ako autorizovaný geodet s 12 ročnou praxou sa pravidelne stretávam s problematikou katastra a nehnuteľností. Problémy realít poznám dôverne aj z toho dôvodu, že som bol spoluvlastníkom realitnej kancelárie. Počas svojej praxe som vyriešil viac ako 750 zákazok z oblasti nehnuteľností a majetkovo-právneho vyporiadania. Svoje skúsenosti odovzdávam jednak ako prizvaný odborník študentom stavebnej fakulty a rovnako prednášam na konferenciách, kde som vyslaný Komorou geodetov a kartografov. Tiež som členom ďalších geodetických stavovských organizácií ZZGK a SSGK, kde sa snažím presadzovať úpravy legislatívy tak, aby sa eliminovali chyby pri kúpe a výstavbe nehnuteľností.

Rezervácia

Date Vstupenka Cena Množstvo
Cena pre členov NARKS na 1 os. (vrátane členov čakateľov) 79,00€ Sold out
Štandardná cena na 1 osobu 119,00€ Sold out