Pozemkové právo I.- praktické ukážky


Detailné info

This event is running from 12 február 2020 until 12 február 2020. It is next occurring on 12. február 2020


Jedinečný workshop zameraný na pozemkové právo, praktické ukážky a cvičenia

 

Teoretická časť

Základné pojmy

 • Parcela, parcela pod stavbou, parcela okolo pozemku
 • Pozemok / parcela
 • Rodinný dom – Jednoduchá stavba, stavba
 • Intravilán/ extravilán (zastavané/ nezastavané územie obce)
 • Kataster – ako evidenčný orgán slúžiaci na zdaňovanie nehnuteľností
 • História a systém evidencie

⇒ List vlastníctva

 • List vlastníctva – základná definícia
 • Obsah listu vlastníctva – Časť A. Majetková Podstata, Časť B – Vlastníci, Časť C – ťarchy
 • Ukážky rôznych typov listu vlastníctva – súkromné osoby, manželia, mesto, štát, byt, stavba na cudzom pozemku
 • Ako získať a pracovať efektívne s portálmi katastra – živá ukážka
 • Úplný a čiastočný výpis z listu vlastníctva a nesprávne priradenie ťárch
 • Vlastný portál – ukážka na mieste

⇒ Obmedzenia pozemkov a stavieb

 • Zmena druhu pozemku
 • Drobenie
 • Vecné bremená
 • Daň z nehnuteľnosti / daň z predaja nehnuteľnosti
 • Zákon o nakladaní s poľnohospodárskou pôdou

⇒ Kvalita údajov katastra

 • Číselné a nečíselné katastrálne územie (pozemky určené v súradniciach a bez nich)
 • Výmera pozemku a jej dovolená odchýlka

⇒ Pozemok (C-KN, E-KN)

 • Komplexné vysvetlenie cez históriu a zdôvodnenie, prečo máme dvojitú evidenciu pozemkov

 

Praktická časť

Územno-plánovacia informácia

 • Ako ju získať, na čo si dať pozor pri žiadosti, územný plán – územný plán zóny.
 • Územný plán Bratislava/ územný plán obec
 • Urbanizmus

⇒ Identifikácia problémov ešte pred kúpou nehnuteľnosti

Praktické príklady:

 • Existujúca nehnuteľnosť – číselné a nečíselné územie
 • Overenie prístupu a prístupu inžinierskych sietí pred kúpou nehnuteľnosti
 • Dodatočná kolaudácia – kompletná, len ako drobná stavba, alebo stavba pred účinnosťou stavebného zákona
 • Dodatočné dedenie
 • Dodatočná zmena druhu pozemku
 • Rozostavaná stavba – kontrola a či sa postupuje v zmysle dokumentácie – resp. podľa vyjadrenia iných orgánov
 • Presah strechy nad cudzí pozemok
 • Nehnuteľnosť na papieri – nárok na projektovú dokumentáciu, zmluve čo kedy sa bude stavať
 • Inzeráty realitných kancelárií a ich chyby
 • Riešení podaní online a možností online riešení

Časti geometrického plánu a geometrický plán s dielmi do zmluvy

 • Vysvetlenie dielov v geometrickom pláne na konkrétnom prípade a zmluve

⇒ Identifikácia v pozemno-knižnej vložke; grafická a písomná identifikácia – história nehnuteľnosti

 • Čo je PK vložka, dokedy sa používala, načo nám teraz slúži
 • Katastrálne územie a pôvodné katastrálne územie – vysvetlenie
 • Právny audit nehnuteľnosti – Spätná identifikácia – historický záznam až do minulosti – chronologický výpis z listu vlastníctva, lustrácia nehnuteľnosti

Majetkovo právne vyporiadanie a neznámi vlastníci

 • Možný postup a skúsenosti  – ako občan, ako mesto
 • Slovenský pozemkový fond, dedenie, dvojnásobné dedenie, mŕtvi vlastníci na liste vlastníctva, vydržanie, vyvlastnenie
 • ROEP – definícia
 • Pozemkové úpravy a jednoduché pozemkové úpravy
 • Usporiadanie nákup pozemkov od štátu

⇒ Oprava v písomnom operáte katastra nehnuteľností

 • Podľa čoho sa postupuje, ako to možno zrýchliť, čo možno očakávať od novej legislatívy

 

Program dňa:
12.2.2020 (streda)

08:45 – 09:00 hod. Registrácia účastníkov
09:00 – 12:00 hod. Workshop, 1. časť
12:00 – 13:00 hod. Obedňajšia prestávka
13:00 – 15:00 hod. Workshop, 2. časť
15:00 – 16:00 hod. Workshop spojený s diskusiou

V cene je zahrnuté: lektor, audiovizuálna a prezentačná technika, seminárna  miestnosť, občerstvenie, certifikát.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia faktúry (príp. zálohovej faktúry), najneskôr však 2 pracovné dni pred konaním školenia.

 

Profil lektora

Ing. Ondrej Kozlovský
Ako autorizovaný geodet s 12 ročnou praxou sa pravidelne stretávam s problematikou katastra a nehnuteľností. Problémy realít poznám dôverne aj z toho dôvodu, že som bol spoluvlastníkom realitnej kancelárie. Počas svojej praxe som vyriešil viac ako 750 zákazok z oblasti nehnuteľností a majetkovo-právneho vyporiadania. Svoje skúsenosti odovzdávam jednak ako prizvaný odborník študentom stavebnej fakulty a rovnako prednášam na konferenciách, kde som vyslaný Komorou geodetov a kartografov. Tiež som členom ďalších geodetických stavovských organizácií ZZGK a SSGK, kde sa snažím presadzovať úpravy legislatívy tak, aby sa eliminovali chyby pri kúpe a výstavbe nehnuteľností.

Rezervácia

Date Vstupenka Cena Množstvo
Cena pre členov NARKS na 1 os. (vrátane členov čakateľov) 79,00€ Sold out
Registrovaný užívateľ portálu Reality.sk 89,00€ Sold out
Štandardná cena na 1 osobu 99,00€ Sold out