Pozemkové právo II. – nadstavba


Detailné info

This event is running from 26 máj 2020 until 26 máj 2020. It is next occurring on 26. máj 2020 9:00


Nadstavba workshopu Pozemkové právo – praktické ukážky

Koncept založený na reálnych prípadov. Analýza nehnuteľnosti z hľadiska prístupu cez katastrálny portál, analýza územného plánu, inžinierske siete a iné.

  • osobitnejší a otvorenejší prístup k informáciám
  • možnosť konzultácie na mieste
  • venovanie sa reálnym (6-7) prípadom z praxe
  • menšia skupina účastníkov (max. 15)

 

Pozemky – stavby a územný plán

Kvalita údajov katastra
Obmedzenia – ochranné pásma.
Efektívna práca s údajmi katastra na internete.
Územný plán – územno plánovacia informácia.

Majetkovoprávne vysporiadanie

Pozemok registra E-KN a C-KN
Geometrický plán
Vyporiadanie pozemkov – skúsenosti typy/triky
Jednoduché pozemkové úpravy

 

Program dňa:
26.05.2020 (utorok)

08:45 – 09:00 hod. Registrácia účastníkov
09:00 – 12:00 hod. Workshop, 1. časť
12:00 – 13:00 hod. Obedňajšia prestávka
13:00 – 15:00 hod. Workshop, 2. časť
15:00 – 16:00 hod. Workshop spojený s diskusiou

V cene je zahrnuté: lektor, audiovizuálna a prezentačná technika, seminárna  miestnosť, občerstvenie, certifikát.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia faktúry (príp. zálohovej faktúry), najneskôr však 2 pracovné dni pred konaním školenia.

 

Profil lektora

Ing. Ondrej Kozlovský
Ako autorizovaný geodet s 12 ročnou praxou sa pravidelne stretávam s problematikou katastra a nehnuteľností. Problémy realít poznám dôverne aj z toho dôvodu, že som bol spoluvlastníkom realitnej kancelárie. Počas svojej praxe som vyriešil viac ako 750 zákazok z oblasti nehnuteľností a majetkovo-právneho vyporiadania. Svoje skúsenosti odovzdávam jednak ako prizvaný odborník študentom stavebnej fakulty a rovnako prednášam na konferenciách, kde som vyslaný Komorou geodetov a kartografov. Tiež som členom ďalších geodetických stavovských organizácií ZZGK a SSGK, kde sa snažím presadzovať úpravy legislatívy tak, aby sa eliminovali chyby pri kúpe a výstavbe nehnuteľností.

Rezervácia

Date Vstupenka Cena Množstvo
Cena pre členov NARKS na 1 os. (vrátane členov čakateľov) 79,00€ Sold out
Štandardná cena na 1 osobu 119,00€ Sold out