Pozemkové právo – praktické ukážky


Detailné info

This event is running from 26 marec 2019 until 26 marec 2019. It is next occurring on 26. marec 2019


Jedinečný workshop zameraný na pozemkové právo, praktické ukážky a cvičenia.

 

Teoretická časť
Základné pojmy

Parcela, parcela pod stavbou, parcela okolo pozemku

Pozemok / parcela

Rodinný dom – Jednoduchá stavba, stavba

Intravilán/ extravilán (zastavané/ nezastavané územie obce)

Kataster – ako evidenčný orgán slúžiaci na zdaňovanie nehnuteľností

História a systém evidencie

 

List vlastníctva

List vlastníctva – základná definícia.

Obsah listu vlastníctva – Časť A. Majetková Podstata, Časť B – Vlastníci, Časť C – ťarchy

Ukážky rôznych typov listu vlastníctva – súkromné osoby, manželia, mesto, štát, byt, stavba na cudzom pozemku.

Ako získať a pracovať efektívne s portálmi katastra – živá ukážka:

https://zbgis.skgeodesy.sk – mapa a ortofoto mapa, ZBGIS – čo v skutočnosti znamená

http://www.katasterportal.sk/kapor/ – podanie zamýšľaného návrhu na vklad

https://kataster.skgeodesy.sk/ – vyhľadávanie aj cez obec

https://cica.vugk.sk/ – LV do excelu

Úplný a čiastočný výpis z listu vlastníctva a nesprávne priradenie ťárch.

Vlastný portál – ukážka na mieste.

 

Obmedzenia pozemkov a stavieb.

Zmena druhu pozemku

Drobenie

Vecné bremená

Daň z nehnuteľnosti / daň z predaja nehnuteľnosti

Zákon o nakladaní s poľnohospodárskou pôdou

 

Kvalita údajov katastra

Číselné a nečíselné katastrálne územie (pozemky určené v súradniciach a bez nich). Výmera pozemku a jej dovolená odchýlka.

Pozemok (C-KN, E-KN)

komplexné vysvetlenie cez históriu a zdôvodnenie, prečo máme dvojitú evidenciu pozemkov

 

Praktická časť
Územno-plánovacia informácia

Ako ju získať, na čo si dať pozor pri žiadosti, územný plán – územný plán zóny.

Územný plán Bratislava/ územný plán obec

urbanizmus

Identifikácia problémov ešte pred kúpou nehnuteľnosti

Praktické príklady:

existujúca nehnuteľnosť – číselné a nečíselné územie

overenie prístupu a prístupu inžinierskych sietí pred kúpou nehnuteľnosti

dodatočná kolaudácia – kompletná, len ako drobná stavba, alebo stavba pred účinnosťou stavebného zákona

dodatočné dedenie

dodatočná zmena druhu pozemku

Rozostavaná stavba – kontrola a či sa postupuje v zmysle dokumentácie – resp. podľa vyjadrenia iných orgánov

Presah strechy nad cudzí pozemok

Nehnuteľnosť na papieri – nárok na projektovú dokumentáciu, zmluve čo kedy sa bude stavať

Inzeráty realitných kancelárií a ich chyby

Riešení podaní online a možností online riešení.
Časti geometrického plánu a geometrický plán s dielmi do zmluvy

Vysvetlenie dielov v geometrickom pláne na konkrétnom prípade a zmluve
Identifikácia v pozemno-knižnej vložke; grafická a písomná identifikácia – história nehnuteľnosti

Čo je PK vložka, dokedy sa používala, načo nám teraz slúži.

katastrálne územie a pôvodné katastrálne územie – vysvetlenie

Právny audit nehnuteľnosti – Spätná identifikácia – historický záznam až do minulosti – chronologický výpis z listu vlastníctva, lustrácia nehnuteľnosti
Majetkovo právne vyporiadanie a neznámi vlastníci

možný postup a skúsenosti  – ako občan, ako mesto.

Slovenský pozemkový fond, dedenie, dvojnásobné dedenie, mŕtvi vlastníci na liste vlastníctva, vydržanie, vyvlastnenie

ROEP – definícia

Pozemkové úpravy a jednoduché pozemkové úpravy

Usporiadanie nákup pozemkov od štátu
Oprava v písomnom operáte katastra nehnuteľností

Podľa čoho sa postupuje, ako to možno zrýchliť, čo možno očakávať od novej legislatívy

 

Program dňa:
26.3.2019 (utorok)

08:15 – 08:30 hod. Registrácia účastníkov
08:30 – 11:30 hod. Workshop, 1. časť
11:30 – 12:30 hod. Obedňajšia prestávka
12:30 – 14:30 hod. Workshop, 2. časť
14:30 – 15:30 hod. Workshop spojený s diskusiou

V cene je zahrnuté: lektor, audiovizuálna a prezentačná technika, seminárna  miestnosť, občerstvenie, certifikát.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia faktúry (príp. zálohovej faktúry), najneskôr však 2 pracovné dni pred konaním školenia.

 

Profil lektora

Ing. Ondrej Kozlovský
Ako autorizovaný geodet s 12 ročnou praxou sa pravidelne stretávam s problematikou katastra a nehnuteľností. Problémy realít poznám dôverne aj z toho dôvodu, že som bol spoluvlastníkom realitnej kancelárie. Počas svojej praxe som vyriešil viac ako 750 zákazok z oblasti nehnuteľností a majetkovo-právneho vyporiadania. Svoje skúsenosti odovzdávam jednak ako prizvaný odborník študentom stavebnej fakulty a rovnako prednášam na konferenciách, kde som vyslaný Komorou geodetov a kartografov. Tiež som členom ďalších geodetických stavovských organizácií ZZGK a SSGK, kde sa snažím presadzovať úpravy legislatívy tak, aby sa eliminovali chyby pri kúpe a výstavbe nehnuteľností.

Rezervácia

This event has sold out.