Technické aspekty práce s realitami /15.1.,22.1.,29.1.,30.1.2019/


Detailné info

Udalosť sa skončila 15 január 2019


Akreditovaný kurz pripravený v spolupráci s STU !

Absolvent vzdelávacieho programu získa potrebné teoretické aj praktické technické vedomosti týkajúce sa práce s nehnuteľnosťami a tiež sa bude vedieť orientovať v predpisoch z oblasti stavebného práva a katastra nehnuteľností. Rozšíri si tak kvalifikáciu, svoje vedomosti a schopnosti potrebné na výkon svojej odbornej činnosti. Zvýši/zväčší si rozhľad a odbornú spôsobilosť pri prezentovaní vybraných nehnuteľností klientom.

  • Faktory ovplyvňujúce cenu nehnuteľnosti (Ing. Branislav Púchovský, PhD.)
  • Kataster nehnuteľností (Ing. Ľubica Hudecová, PhD.)
  • Pozemné stavby (Ing. Silvia Gregušová, PhD.)
  • Poruchy stavieb (doc. Ing. Naďa Antošová, PhD.)
  • Technické zariadenie budov a energetický audit (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.)
  • Stavebný zákon a súvisiace predpisy (Ing. Viera Rajprichová, PhD.)
  • Odborná exkurzia (Ing. Silvia Gregušová, PhD., doc. Ing. Naďa Antošová, PhD.), ukončenie záverečným testom

Školiaci program bude ukončený odbornou záverečnou skúškou / testom. Pre úspešné ukončenie / uspenie v záverečnej odbornej skúške/v teste je v rozsahu minimálne na 60 %.

Účastníkom školiaceho programu, ktorí splnia podmienku minimálnej účasti a podmienku úspešného ukončenia absolvovaním odbornej skúšky / testu, vydá fakulta osvedčenie o absolvovaní školiaceho programu.

29 hodinový kurz:
– 15.1.2019 Prednáška
– 22.1.2019 Prednáška
– 29.1.2019 Prednáška
– 30.1.2019 Exkurzia + záverečná skúška a odovzdávanie osvedčení

ROZVRH_TAPR_január 2019

Miesto konania: budova Stavebnej fakulty STU

 

Prednášajúci
Ing. Silvia Gregušová PhD. a kolektív
(Ústav súdneho znalectva SF STU)

Absolventka Stavebnej fakulty STU v Bratislave, odbor Architektúra a pozemné stavby. Od roku 2012 absolventka externého doktorandského štúdia na STU v Bratislave, Stavebná fakulta, v študijnom odbore Technológia stavieb. Od roku 2002 výskumná pracovníčka na Ústave súdneho znalectva Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od roku 2007 súdny znalec v odbore 37 00 00 Stavebníctvo, odvetvia Pozemné stavby a Odhad hodnoty nehnuteľností. V rámci špecializovaného vzdelávania pre znalcov v odbore Stavebníctvo prednáša predmet Pozemné stavby. Riešiteľ resp. spoluriešiteľ znaleckých úkonov (znalecké posudky, odborné posudky) a člen skúšobnej komisie na Odborných skúškach znalcov v odbore Stavebníctvo na základe poverenia Ministerstva spravodlivosti SR. Editor recenzovaného odborného časopisu pre znalcov v odbore Stavebníctvo Almanach znalca.